Muren inom oss själva

Sprider denna text då originalet ofta inte går att komma åt via internet:


Visst vill jag ha tillbakalänk, men SPRID HELA TEXTEN, PÅ MÅNGA STÄLLEN.  Den är ett kraftfullt vapen mot den politiska klassens maktmonopol.

En folkrörelse fick 1989 Berlin-muren på fall.  Men hur är det med den inre ”Berlin-muren”?

http://blog.lege.net/?/353-Muren-inom-oss-sjaelva.html

Muren inom oss själva

Jag har rotat lite i varifrån legitimiteten för svensk lag kommer, och då specifikt vad gäller förordningar och paragrafer som inget har att göra med att en person skadar en annan person.  Detta då paragrafrytteriet bara blir värre.  Redan i Regeringsformen (1974:152) behandlas det allmänna såsom överordnat den enskildes rättigheter.  Men ”1 kap. 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”  Det viktiga är i det OutsagdaVar finns legitimiteten för ”folket” att köra över en enskilds rätt?!  Inte ens om både Olle, Stina och Klas säger det blir det rätt, för vad har Olle, Stina och Klas att göra med vad du utan att faktiskt skada andra företar dig?  Är Olle, Stina och Klas översittare?

Jag får en känsla av att det är lite av Jante i botten på detta.  Wikipedia är ju inget att lita på, men ändå tänkvärt att där läsa om brott som allvarliga kränkningar av sociala normer tillsammans med att i Sverige sker lagtillämpningen ofta oberoende av rättsvetenskapen som endast rättspraxis.  (Uppslagsorden Brott och Jurisprudens.)

Det gäller att återerövra och försvara Suveränitet.  En Suverän person Är Lagen.  Så länge en Suverän person tar fullt ansvar för sitt eget ärbara handlande gentemot andra, inte avsiktligt skadar andra eller andras egendom etc, utom då angripen och i användande av kraft i försvar av sin egen Suveränitet, så har ingen annan rätt att avsiktligt skada en Suverän person eller hans/hennes egendom etc.

Den som inte försvarar sin Suveränitet är och förblir en träl, och då finns det inte någon rättvisa överhuvudtaget för sådana personer.

Jag sysslar med att ta mig ur träldom.  Sverige är en konstitunell monarki.  D.v.s. om du inte försvarar din Suveränitet så kommer Kronans olika tjänstehjon – t.ex. Åklagare, Poliser etc – att köra med dig när du inte till punkt och pricka ”hoppar” då de säger ”hoppa”.  Eller det räcker med att tjänstehjonen inte gillar det sätt du tittar på dem.

Kungen står förresten ovanför 1 kap. 1 § i Regeringsformen…  Han är redan Suverän relativt folket, och alla Kronans olika tjänstehjon.  Han är ju hierarkiskt sett (definitivt vid krig!) deras överordnade.  Jag har tänkt så här:  Jag tror att slaveri är olagligt.  Jag tror att ideologier såsom kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvång eller utpressning varmed någon försöker inordna en person i hans eller hennes ideologi är slaveri vilket är olagligt.  Jag tror att om det inte finns ett lagligt giltigt bindande avtal som i en given situation binder en person till andras idéer, oavsett om dessa idéer sedan står i diverse paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter, så gäller dessa idéer ej för den personen i den situationen, eftersom slaveri är olagligt.

Finns det ett giltigt bindande avtal?  Eller är det bara ”rättspraxis” = vanans makt = intellektuell sömn det är fråga om?

Mobbarna tillika kollektivisterna och/eller auktoritanisterna kräver att du ska underordna dig.  De ändrar sina egna regler eller ”praxis” efter sitt eget upplevda behov att kunna förtrycka dig.  Inför sig själva legitimerat med att de sysslar med samhällsbevarande, fast det de i verkligheten sysslar med är att förhindra mänsklighetens utveckling.  En del av dem tror säkert till och med att de arbetar för det goda.

Din egen grundregel 1 Kap.  1 § blir därför:
Egen Grundregel  1 Kap.  1 §  Vet att allt kommer att göras för att du ska ”åka dit”.  Regeländring, låtsas att du sa eller skrev något annat än du faktiskt sa eller skrev, d.v.s. lögn eller avsiktliga missförstånd, o.s.v., o.s.v..
2 §  Dokumentera offentligt.  Allt offentligt och öppet.
3 §  Peka ut alla manipulationer och lögner, peka ut vilka av deras egna regler – särskilt i Brottsbalken – som de verkar ha brutit mot.  Gör det offentligt.
4 §  Sätt upp en taxa för vad det kostar att förvränga dina ord i offentliga sammanhang och debitera enligt taxan.  Skicka en påminnelse, överlämna sedan till indrivning.
5 §  Deklarera dina egna regler för vad du inte får göra, eftersom deras konstitution är ”in breach of trust”, de har med den förbrutit sig mot dina rättigheter så du gör en egen.  Gör den till en offentlig handling.

Ungefär så funderar jag.

Moral

Enligt min livskunskap så är den högsta av tjänster du kan göra att försvara egen Suveränitet gentemot övergrepp, oavsett hur omedvetet motiverade, och rentav något du har en andlig skyldighet att åtmindstonde någon gång ibland göra gentemot den eller de som kränker din Suveränitet.  Och förr eller senare gör de ju det.  Vid lämpligt sådant tillfälle tar du tillfället i akt att lära ut det som behöver läras ut.  För det det är enbart genom egna erfarenheter flertalet, kanske alla, människor lär sig något överhuvudtaget.  Inte genom predikan, texter o.d..  Texterna är till för andra som kan bli potentiella lärare åt dem som måste lära sig genom egna erfarenheter.  Kanske bara vissa av oss just genom egna erfarenheter av livet har förberetts så att vi kan förstå dessa ting.

Som jag ser det så utgör den som försvarar sin Suveränitet ett fantastiskt exempel.  Se bara på Kungen när han bränner på i någon gammal bil på Ekerö.  En del folk där är förbannade, men det beror på att de inte förmår lämna Jante-tänk, för Kungen utgör ju ett strålande exempel på någon som helt Suveränt kan bränna på hur mycket han vill, och poliserna står bara och hummar, så hjon de är.  För i dessa situationer demonstrerar Kungen att en Suverän person inte är bunden av petitess-paragrafer.  En Suverän person är ansvarig för den faktiska skada han eller hon vållar, inte för någon annans kalkyl om vad som möjligen skulle kunna hända som används till intäkt för att i verkligheten vålla skada för andra.

Det behövs tvärtom fler som liksom Kungen försvarar sin Suveränitet gentemot paragrafryttarna.  Som i verkligheten får dem att stå och humma.  Och för att åstadkomma det krävs att dekonstruera paragrafryttarnas upplevda rätt att vålla ekonomisk eller frihetlig skada för andra.  Att visa att Olle, Stina och Klas inte har rätt att mobba oavsett hur många paragrafer de pekar på, för vad är det egentligen för skillnad mot det och skolgårdens mobbare med sina godtyckliga och föränderliga regler?!

Mobbarens ”rätt”

Wikipedia är ju som jag skrev inget att lita på, men det här stycket låter rimligt:  ”Teorin om suveräniteten och dess betydelse för staten, utvecklades av Jean Bodin under 1500-talet.  Enligt denne är förhållandet till lagen vad som skiljer suveränen från övriga människor i en stat: en furste, menar Bodin, är inte bunden att följa sina egna lagar, och har bara Guds lag eller naturrätten över sig.”  (Uppslagsordet Suveränitet.)  Det talas under samma uppslagsord om folksuveränitetsprincipen, vilken ju innebär att om både Olle, Stina och Klas säger det så blir det enligt denna princip rätt.  Men med vad rätt lägger sig Olle, Stina och Klas i vad jag företar mig utan att faktiskt skada någon annan?

Enligt min uppfattning är denna ”rätt” mobbarens ”rätt” (institutionella mobbare) att med godtyckliga och över tid föränderliga regler vålla ekonomisk eller frihetlig skada för andra.  Till sin natur är denna ”rätt” samma ”rätt” som skolgårdsmobbaren använder sig av när denne ställer upp godtyckliga och föränderliga regler som mobboffret förväntas anpassa sig efter.  Folksuveränitetsprincipen såsom legitimering för staten att ”köra med” individen är därför till sin natur densamma som ringen av barn som står och tittar på mobbingen utan att ingripa.

Ytterst är mobbarna psykopaterna som får med sig nästan alla med sin hypnos.  Deras mål är att utrota ensamvargarna, de som inte vill anpassa sig till förtryck och som inte är möjliga för dem att hypnotisera.  Wikipedia igen:  ”Folksuveränitetsprincipen ger parlamentet total makt över både de verkställande och dömande myndigheterna (regeringen och domstolarna) och inte som i länder med maktdelning där dessa är fristående maktcentra utan underkastelse till parlamentet.”  (Uppslagsordet Folksuveränitetsprincipen.)  I Sverige är det således den eller de som kontrollerar riksdagens ”Knapptryckarkompani” (”Knapptryckarkompaniet” är en bok från 2011 av f.d. moderate riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson om hur kommandostyrd riksdagen är) som är de yttersta stormobbarna/psykopaterna.

Svenska domstolar jobbar rättsdogmatiskt efter ”kokboken”, som de aldrig ifrågasätter.  Vilket innebär att de omöjligt kan ha giltig jurisdiktion över en verklig levande person av kött och blod med fullständigt universellt ansvar och rättigheter som repudierar eller alltså förkastar att Folksuveränitetsprincipen (Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 §, se inledningen av denna text) skulle ha företräde före individens rätt att slippa pekpinnar och / eller ekonomisk skada när hon faktiskt inte skadat någon annans liv eller egendom.  Det är också därför jag nedan skriver ”anklagaren”, inte ”Åklagaren”.  Det senare är en titel inom ett illusionisttrick som kallas ”domstol”, men som saknar giltig jurisdiktion enligt början av detta stycke.  Om det verkligen finns någon som anklagar, se nedan, så är detta en verklig levande person av kött och blod med fullständigt universellt ansvar och rättigheter.  En sådan person måste man bemöta.

Vill en domstol vinna jurisdiktion enligt föregående stycke så är ett minimikrav att den enligt Abstrakt lagprövning tar ställning till Regeringsformens giltighet i förhållande till absolut grundläggande mänskliga rättigheter, se den fetade delen av det stycke längre upp som börjar ”Kungen står förresten ovanför 1 kap. 1 § i Regeringsformen.”.  D.v.s. en sådan domstol måste av nödvändighet enligt Abstrakt lagprövning våga ifrågasätta själva grundvalen för staten Sveriges konstitution.  Vågar den inte detta men ändå hävdar att den har rätt att döma dig enligt petitess-paragrafer trots att du hävdar motsatsen så sysslar den med översitteri åt stormobbarna/psykopaterna och inget annat.

Hur den mobbades rätt måste försvaras

Den som effektivt önskar repudiera eller alltså förkasta paragrafrytteriförtrycket måste av sin anklagare kräva att hon visar med vilken rätt folksuveränitetsprincipen har företräde framför individens frihet att företa sig vadhelst hon önskar så länge hon inte vållar ekonomisk eller frihetlig skada för en medmänniska.  Den som önskar repudiera måste dessutom av anklagaren kräva att hon visar att hon själv personligen vållats ekonomisk eller frihetlig skada på grund av de handlingar hon vill ställa dig till svars för.  Detta emedan det är det enda möjliga kriteriet enligt vilket hon fortfarande kan ha giltig sak, om hon ej förmår visa varför folksuveränitetsprincipen skulle ha företräde framför individens rätt.

Glöm det aldrig, endast levande människor kan lida skada.  Juridiska personer kan inte i sig lida skada, men väl levande människor vars person eller egendom skadas.  Naturligtvis inkl. egendom i form av juridiska personer, men det måste visas av en enskild levande människa att hon har lidit skada.  Det är därför endast levande människor som kan ha giltig sak mot en annan levande människa.  Ett abstrakt ”rättsväsende” kan aldrig i sig ha giltig sak mot en levande människa.  Det krävs en levande människa som visar att hon lidit skada.  Hypnosen är att Åklagaren eller staten eller ”det allmänna” är denna person, men det är bara illusionisttrick a’ la’ Trollkarlen från Oz.

Leif Erlingsson
11 juni 2014 17:20

Utskriftsvänlig version:  http://freedom.lege.net/doc/Muren_inom_oss_sjalva.html

Tidigare texter i min egen uppvaknandeprocess i ovanstående avseende:

Fängelset inom oss – vilken faktisk status har vi?” från 16 maj 2014 16:00,
http://freedom.lege.net/doc/Fangelset_inom_oss__vilken_faktisk_status_har_vi.html

Det behövs en Folkdomstol” från 28 maj 2014 17:30,
http://freedom.lege.net/doc/Det_behovs_en_Folkdomstol.html

Den människa som utför handlingen är den som är skyldig till handlingen” från 30 maj 2014 18:00,
http://freedom.lege.net/doc/Den_manniska_som_utfor_handlingen_ar_den_som_ar_skyldig_till_handlingen.html

Ska man framgångsrikt ta sig ur boskapstillståndet måste man kalla saker vid deras rätta namn” från 31 maj 2014 16:30,
http://freedom.lege.net/doc/Ska_man_framgangsrikt_ta_sig_ur_boskapstillstandet_maste_man_kalla_saker_vid_deras_ratta_namn.html

LegeNet
(LegeNet = LagNätet, då Lege är en latinsk synonym till Lex = Lag.)
Annonser